محصولات 

             
                       type         cable type    
1m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2F 1
1m N Male - N Male 1/2F 2
1.5m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2F 3
2m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2F 4
2m Din 7/16 Male - Din 7/16 Female 1/2F 5
2m Din 7/16 Male - N Male 1/2F 6
2m Din 7/16 Male - N Female 1/2F 7
2.5m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2F 8
3m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2F 9
3m N Male - N Male 1/2F 10
4m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2F 11
5m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2F 12
0.5m N Male - N Male 1/2SF 13
1m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2SF 14
1m Din 7/16 Male - N Male 1/2SF 15
1m Din 7/16 Female - N Male 1/2SF 16
1m Din 7/16 Male - Din 7/16 Female 1/2SF 17
1m N Male - N Male 1/2SF 18
1.5m N Male - N Male 1/2SF 19
1.5m Din 7/16 Male - Din 7/16 Female 1/2SF 20
1.5 m Din 7/16 Male - N Male 1/2SF 21
1.5m Din 7/16 Female - N Male elbow 1/2SF 22
1.5m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2SF 23
2m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2SF 24
2m Din 7/16 Male - Din 7/16 Female 1/2SF 25
2m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male Elbow 1/2SF 26
2m Din 7/16 Male - N Male 1/2SF 27
2m Din 7/16 Male - N Female 1/2SF 28
2m Din 7/16 Female - N Male 1/2SF 29
2m Din 7/16 Female - Din 7/16 Male elbow 1/2SF 30
2m Din 7/16 Female - N Male elbow 1/2SF 31
2m Din 7/16 Female - N Female 1/2SF 32
2m N Male - N Male 1/2SF 33
2m N Male - N Female 1/2SF 34
2.5m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2SF 35
2.5m Din 7/16 Female - N Male elbow 1/2SF 36
2.5m N Male - N Male 1/2SF 37
3m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2SF 38
3m Din 7/16 Male - Din 7/16 Female 1/2SF 39
3m Din 7/16 Male - N Male 1/2SF 40
3m Din 7/16 Male - N Male elbow 1/2SF 41
3m N Male - N Male 1/2SF 42
3m Din 7/16 Female - Din 7/16 Male elbow 1/2SF 43
3m Din 7/16 Female - N Male elbow 1/2SF 44
3m N Male-Din 7/16 Male elbow 1/2SF 45
4m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2SF 46
5m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male 1/2SF 47
5m Din 7/16 Male - Din 7/16 Male elbow 1/2SF 48
5m Din 7/16 Male - Din 7/16 Female 1/2SF 49
2m Din 7/16 Male - Din 7/16  Male elbow 1/2SF LSOH 50
تلفن: 02188781245             فکس: 02188778287
ايميل: info@fatehsa.com    
آدرس: بلوار آفريقا - خيابان والي نژاد - پ 1 برج افرا - واحد1064
کد پستي : 1969735511
صفحه اصلي | درباره ما | محصولات | خدمات | تماس با ما